KVN Din Bolig ApS

 

Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af KVN Din Bolig ApS(samlet betegnet ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

 

 1. Om KVN Din Bolig ApS
  Som led i vores virksomhed indsamler og behandler KVN Din Bolig ApS personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. KVN Din Bolig ApS er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

KVN Din Bolig ApS
Fanøvej 5   
8800 Viborg
E-mail: kvn@kvndinbolig.dk
 

 1. Datasikkerhed er vigtig for os
  For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos KVN Din Bolig ApS, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 2. Hvad er personoplysninger?
  Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.


  4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
  De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af KVN Din Bolig ApS´ virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende KVN Din Bolig ApS´ rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at KVN Din Bolig ApS vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

KVN Din Bolig ApS indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfælde være nødvendigt for os i et begrænset omfang at behandle følsomme personoplysninger (fx oplysninger om sygdomsforhold).

 

KVN Din Bolig ApS vil typisk indsamle følgende oplysninger:

 

4.1 Oplysninger vedrørende vores kunder
Oplysninger, som du giver os, når du kontakter vores udlejningsafdeling, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og evt. stilling), CPR-nummer (til brug for tilslutning til El-værk.), forsikringsoplysninger, bankoplysninger, betalingskortoplysninger, oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

 

KVN Din Bolig ApS kan desuden indhente kreditoplysninger fra kreditoplysningsbureauer til brug for bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed i forbindelse med dit kundeforhold.

 

4.2 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere
Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.


 1. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
  KVN Din Bolig ApS behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

KVN Din Bolig ApS behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (i det der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

 

5.1 Kundeadministration
KVN Din Bolig ApS behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med KVN Din Bolig ApS som led i driften af vores virksomhed, opretholdelse af vores kunderegistre, kreditvurderinger, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

 

5.2 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold
KVN Din Bolig ApS behandler dine personoplysninger i forbindelse medadministration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som KVN Din Bolig ApS arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

 

5.3 Overholdelse af gældende love og regler
KVN Din Bolig ApS behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som KVN Din Bolig ApS er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsinfo KVN Din Bolig ApS´ retsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

KVN Din Bolig ApS anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

KVN Din Bolig ApS tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte.


 1. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
  KVN Din Bolig ApS behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag:
 2. Dit samtykke
 3. Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med KVN Din Bolig ApS
 4. Hensynet til KVN Din Bolig ApS legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor
 5. Opfyldelse af en retlig forpligtelse, KVN Din Bolig ApS er pålagt
 6. Beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser
 7. Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 8. Behandlingen er nødvendig for at overholde KVN Din Bolig ApS eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

 9. Deling af personoplysninger
  KVN Din Bolig ApS videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne formidle levering af forbrugsafgifter. KVN Din Bolig ApS vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med indgåelse af lejemål:

 

7.1 El-forsyningsværket

I forbindelse med tilslutning til el-værk skal bruges oplysning om , navn, adresse, telefonnr, mailadresse og CPR nr.

Disse oplysninger videregives til elværket..

 

 

7.2 Vand og varme
Som led i indgåelse af lejemål skal du som lejer betale for vand og varme mv. KVN Din Bolig ApS indberetter derfor navn og adresse til samarbejdsparter, som udfører fordelingen af dette.

 

KVN Din Bolig ApS kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

For yderligere oplysninger om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af dine personoplysninger henvises til disses privatlivspolitikker og vilkår.

KVN Din Bolig ApS tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

KVN Din Bolig ApS videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

 

 1. Internationale overførsler af dine personoplysninger
  KVN Din Bolig ApS vil som hovedregel ikke overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 

 1. Dataintegritet og -sikkerhed
  Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevarings-perioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er KVN Din Bolig ApS politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

 1. Dine rettigheder
  Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som KVN Din Bolig ApS er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på e-mail: kvn@kvndinbolig.dk

Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Klage over KVN Din Bolig ApS behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 

 1. Opdateringer
  KVN Din Bolig ApS evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.